Regler och villkor


Haas Automation arbetar hårt för att garantera att alla Haas-produkter uppfyller rigorösa standarder, inklusive CE och ETL. Välj en av kategorierna nedan för mer detaljerad information om detta.

Haas Automation respekterar din integritet och har åtagit sig att skydda din integritet online. Även om uppgifter är vår hörnsten för vår förmåga att tillhandahålla en utmärkande kundservice, är vår viktigaste tillgång tilliten från våra kunder. Det är därför en topprioritering hos Haas att hålla kunduppgifterna säkra. De uppgifter som vi får in från dig beaktas och behandlas som konfidentiell företagsinformation som enbart får användas av Haas, Haas fabriksbutiker och Haas-återförsäljarnätverk. Vi tillhandahåller uppgifter till våra Haas fabriksbutiker för att kunna besvara dina behov på ett bättre sätt. Men inga uppgifter kommer någonsin att delas med tredjeparter eller andra utanför Haas företagsfamilj.

Ta dig några minuter att läsa igenom hela det här integritetsmeddelandet ("detaljerade uppgifter" nedan) så att du förstår hur uppgifterna används och de åtgärder som vi tar för att skydda dina personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar Haas in?

Haas samlar inte personligt identifierbara uppgifter om någon enskild användare av webbplatsen Haascnc.com, förutom i de fall de utlämnas i vetskap av den berörda individen. Du kan välja att inte lämna ut vissa uppgifter, men då kanske vi inte kan hjälpa dig med din begäran eller ditt problem. Haas samlar in följande uppgifter: namn, företagsnamn, befattning, jobbfunktion, adress, land, telefonnummer, e-postadress, typer av maskiner som används, typer av maskiner som avses köpas in, typ av företag, antal anställda, kommentarer och frågor samt serienummer och modeller på Haas maskiner. Du har alltid alternativet att inte lämna ut de uppgifter som efterfrågas. Vissa av de obligatoriska fälten kan inkludera ditt namn, din e-postadress och ditt land. Uppgifterna som samlas in i onlinebaserade frågeformulär hjälper oss att fastställa vilken slags kunder vi har i vår kundbas och vilka deras behov är. Genom att samla in dessa uppgifter, kan vi förbättra kundupplevelsen med företaget.

Vilka Haas-avdelningar samlar in uppgifter?

Följande Haas-avdelningar samlar in uppgifter: Försäljningsavdelningen, serviceavdelningen, återförsäljaravdelningen, vårt call center och vår kundtjänst.

Hur använder Haas uppgifterna?

Haas använder våra webbplatsbesökares uppgifter för att besvara frågor, besvara förfrågningar, tillhandahålla material och för att marknadsföra Haas produkter och tjänster. Genom att kontakta oss, godkänner du att alla uppgifter eller kommentarer som du lämnar ut till oss kan delas mellan Haas, dess partnerbolag och återförsäljare och att de kan användas utan begränsning för att behandla kundbeställningar eller förbättra eller marknadsföra våra produkter och tjänster.

Med vilka delar Haas dina uppgifter?

Haas delar uppgifterna med sina distributörer, callcentret och avdelningarna på företagets huvudkvarter. Inga andra företag eller tredjeparter kommer att motta uppgifterna. De uppgifter som skickas in av dig används enbart för det avsedda syfte som har angivits när uppgifterna samlades in. Du kan få uppdateringar om Haas produkter och tjänster via ordinär post och e-post.  Uppgifterna kommer inte att delas med andra parter för sekundära eller orelaterade syften. För att ytterligare skydda din integritet, är medarbetaråtkomsten begränsad. Enbart utvalda medarbetare med ett absolut behov att använda de uppgifterna, för att tjäna dig på bästa sätt, kan se alla eventuellt utlämnade uppgifter. Vi kommer att vidta åtgärder för att se till att alla uppgifter som mottas av dig online är så säkra som möjligt mot obehörig åtkomst och användning. Vi kommer alltid att behålla kontrollen över sekretessen hos våra kunduppgifter.

Vilka typer av säkerhetsåtgärder är på plats?

Vi kommer temporärt att lagra kunduppgifter online, i en säker databas. De uppgifter som du skickar in laddas sedan ner och lagras i vårt företagsnätverk hos Haas.

Hur kan användare korrigera eventuella felaktigheter i sina uppgifter?

Om dina uppgifter har ändrats eller om Haas Automation har fel uppgifter om dig, kontakta oss på [email protected].

Din åtkomst till Haas Automation, Incorporateds webbplats ("webbplatsen") (www.haascnc.com) är föremål för följande regler och villkor ("Regler och villkor") och alla tillämpliga lagar. Genom att gå in på och surfa på webbplatsen, accepterar du, utan begränsningar eller villkor, våra regler och villkor. Du godkänner att alla andra eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och Haas Automation, Incorporated ersätts och inte har någon kraft eller effekt.

Mediaanvändning (bild) och upphovsrätt

Alla medier (bilder) som finns på den här webb/ftp-platsen är godkända för användning av behöriga Haas-distributörer för att enbart göra reklam för Haas Automation, Inc och Haas produkter. Dessa platser och medier (bilder) är upphovsrättsskyddade © 2011 av Haas Automation, Inc. Användning av Haas Automation, Inc. medier (bilder) av andra än behöriga Haas-distributörer är strikt förbjuden utan föregående tillstånd. Skriftliga förfrågningar om användning av medier (bilder) som tillhör Haas Automation, Inc. måste faxas till +1 805 988 69 18. Inkludera en representation av mediet (bilden) som tillhör Haas Automation, Inc. som du skickar in en förfrågan om, eller lista mediet som tillhör Haas Automation, Inc. med dess namn. Du måste beskriva den avsedda användningen av mediet (bilden) som tillhör Haas Automation, Inc. och inkludera namnet på den ansvariga parten.

Regler och villkor
 1. Du bör anta, om inte annat anges, att allt du ser eller läser på webbplatsen är upphovsrättsskyddat och att innehållet inte kan användas, förutom i enlighet med dessa Regler och villkor eller med texten på webbplatsen, utan skriftligt tillstånd från Haas Automation, Incorporated. Haas Automation, Incorporated varken garanterar eller framlägger att din användning av det material som visas på webbplatsen inte kommer att bryta mot rättigheter tillhörande tredjeparter som inte ägs av eller har ett partnerskap med Haas Automation, Incorporated.
 2. Även om Haas Automation, Incorporated gör rimliga försök att inkludera korrekta och uppdaterade uppgifter på webbplatsen, ger Haas Automation, Incorporated inga garantier eller villkor för att uppgifterna är korrekta. Haas Automation, Incorporated tar inte på sig något ansvar för några fel eller underlåtelser gällande innehållet på webbplatsen.
 3. Din användning och ditt surfande på webbplatsen sker på egen risk. Varken Haas Automation, Incorporated eller någon annan part som är inblandad i att skapa, producera eller leverera webbplatsen ansvarar för några direkta, oavsiktliga, följdaktiga, indirekta eller punitiva skador som uppstår från din åtkomst till, eller användning av, webbplatsen. Utan att begränsa något av föregående, tillhandahålls allt innehåll på webbplatsen "som det är," utan några garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna om säljbarhet eller anpassning för ett visst syfte eller mot intrång. Observera att vissa jurisdiktioner kanske inte tillåter exkludering av de underförstådda garantierna, så vissa av de ovannämnda begränsningarna kanske inte gäller för dig. Se efter i dina lokala lagar för eventuella begränsningar gällande exkludering av underförstådda garantier. Haas Automation, Incorporated tar inte heller något ansvar för, och ska inte hållas ansvarigt för, några eventuella skador som orsakas av datavirus som kan infektera din datautrustning eller någon företagsegendom som du har tillgång till, använder eller surfar på när du besöker webbplatsen eller din nedladdning av eventuellt material, data, text, bilder, videor eller ljud från webbplatsen.
 4. Alla kommunikationer och allt material som du skickar till webbplatsen via e-post eller liknande, inklusive alla data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande är och kommer att behandlas som icke-sekretessbelagda och icke-proprietära uppgifter. Allt som du skickar eller publicerar kan användas av Haas Automation, Incorporated eller dess dotterbolag för något annat syfte, inklusive men inte begränsat till reproduktion, utlämning, överföring, publicering, sändning och publicering. Haas Automation, Incorporated har även friheten att använda alla eventuella idéer, koncept, all branschexpertis och alla tekniker som bifogas i alla eventuella kommunikationer som du skickar till webbplatsen, oavsett syfte. Det inkluderar men begränsas inte till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter genom att använda sådana uppgifter.
 5. Bilder på personer eller platser som visas på webbplatsen tillhör antingen Haas Automation, Incorporated eller används med tillstånd av företaget. Användning av dessa bilder av dig, eller någon annan som du ger behörighet att använda bilderna, är förbjudet såvida det inte är tillåtet enligt de här reglerna och villkoren eller i specifika villkor någon annanstans på webbplatsen. All obehörig användning av bilderna kan överträda eventuella upphovsrätts-, varumärkes-, integritets- och reklamlagar, samt lagar och förordningar om kommunikation.
 6. Såvida inte annat anges, är de varumärken, logotyper och tjänstemärken (gemensamt kallade "Varumärken") som visas på webbplatsen registrerade varumärken som tillhör Haas Automation, Incorporated. Inget innehåll på webbplatsen ska anses bevilja, indirekt, estoppel eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något av de varumärken som visas på webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd av Haas Automation, Incorporated eller sådana tredjeparter som kan äga eventuella varumärken som visas på webbplatsen. Eventuellt missbruk av de varumärken som visas på webbplatsen eller av annat innehåll på webbplatsen, förutom det som anges i dessa regler och villkor, är strikt förbjudet. Du bör även känna till att Haas Automation, Incorporated aggressivt kommer att utöva sina immateriella rättigheter till lagens fulla utsträckning, vilket inkluderar att väcka åtal vid en eventuell överträdelse av dessa regler och villkor.
 7. Haas Automation, Incorporated har inte granskat alla de webbplatser som länkar till den här webbplatsen (om några) och ansvarar inte för något innehåll på någon extern webbplats eller några andra sidor som länkas till webbplatsen. Om du länkar till andra externa sidor eller webbplatser gör du det på egen risk.
 8. Även om Haas Automation, Incorporated från tid till annan granskar eller ser över diskussioner, chattar, publiceringar, överföringar, nyhetstavlor och liknande som kan finnas på den här webbplatsen, har Haas Automation, Incorporated inte någon skyldighet att göra det. Företaget tar därmed inte något ansvar eller någon ansvarsskyldighet som uppstår från innehållet på sådana platser som kan inkludera fel, förtal, ärekränkning, skvaller, utelämnanden, lögner, obsceniteter, pornografi, svordomar, fara eller felaktigheter i eventuell information som finns i sådana platser inom webbplatsen. Det är förbjudet att publicera eller överföra olagliga, hotande, förolämpande, nedsättande, obscena, skandalösa, hetsande, pornografiska eller skändande material eller material som kan utgöra eller uppmuntra beteenden som skulle anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lag. Haas Automation, Incorporated kommer att följa alla eventuella brottsbekämpande myndigheter eller domstolsorder som begär eller kräver att Haas Automation, Incorporated utlämnar identiteten av någon person som publicerar sådana uppgifter eller sådant material.
 9. Haas Automation, Incorporated kan när som helst revidera dessa regler och villkor genom att uppdatera denna publikation. Du är bunden till alla sådana eventuella revisioner och bör därmed regelbundet besöka den här sidan för att granska de aktuella reglerna och villkoren som du är bunden till.

Varumärken, tjänstemärken, handelsnamn och trade dress-skydd är alla värdefulla tillgångar som tillhör  Haas Automation, Inc. ("Haas").

Dessa riktlinjer gäller för Haas fabriksförsäljningsställen, samt för andra parter som med behörighet av Haas genom ett separat avtal önskar använda Haas varumärken, tjänstemärken, varumärkesnamn, trade dress-skydd, bilder och/eller logotyper (gemensamt kallade häri för "varumärken") i kampanj-, reklam-, försäljningsplats-, instruktions- eller referensmaterial, på en webbplats eller i annat material. All användning av varumärkena skall styras av avtalet som har ingåtts mellan Haas och användaren  häri ("du") tillsammans med dessa riktlinjer.

Genom att använda varumärket, godkänner du att Haas är den enda ägaren av varumärket och garanterar att du inte kommer att störa Haas rättigheter till varumärket. Det inkluderar att inte utmana Haas användning eller registrering av, eller försöka att registrera sådana varumärken på egen hand eller i kombination med något ord, någonstans i världen. Du godkänner också att du inte kommer att skada, missbruka eller försöka förstöra anseendet hos Haas varumärken. Eventuell goodwill som härrör från användning av någon del av Haas varumärken tillhör exklusivt Haas och så även dess vinst. All eventuell användning av varumärket för kommersiella syften utan föregående skriftlig behörighet eller skriftligt samtycke från Haas kan omfatta en överträdelse av varumärkeslagar och orättvis konkurrens som överträder federala lagar eller delstatslagar.

Användningen av varumärken kan vara förbjuden, såvida inte annat uttryckligen anges i ett eller fler avtal mellan Haas och dig. Inga andra rättigheter av något slag garanteras häri, förutom för begränsad rättighet till användning, såsom uttryckligen tillåts enligt andra avtal mellan Haas och dig. All användning av Haas varumärken ska ske i enlighet med dessa riktlinjer. Genom att följa dessa riktlinjer, hjälper du Haas att skydda sina värdefulla varumärkesrättigheter och stärka sin varumärkesidentitet.

Behörig användning av Haas varumärken

Användning

Haas varumärken kan endast användas för att identifiera Haas produkter och tjänster. Användning av Haas varumärken bör ses som ett adjektiv och inte ett substantiv. Ett exempel på detta är att du "köper en Haas datorstyrd (CNC) maskin," inte att du "köper en Haas." Pluralisera inte varumärken och gör dem inte possessiva. Förkorta inte något varumärke och sätt inte ihop det med andra ord, symboler, siffror eller varumärken som inte tillhör Haas. Se alltid till att varumärkena stavas korrekt och tilldela varumärkena en ®-symbol, om tillämpligt och i enlighet med dessa riktlinjer. Varumärkena bör särskiljas från andra ord då de är i tryck, oavsett om varumärket visas i tryck, på en webbplats, i en videoreklam, på en förpackning eller i något annat reklamsammanhang. Du kan särskilja varumärken från de omgivande orden genom att använda rätt varumärkessymbol (såsom diskuteras nedan). Du kan även särskilja varumärket genom att exempelvis placera varumärket antingen i stiliserade bokstäver eller versaler, genom att placera varumärket inom citattecken eller använda en fet eller kursiv stil.

Reklam, kampanjer, försäljningsplatser, försäljningsmaterial och webbplatsanvändning

Enbart Haas och Haas fabriksförsäljningsställen (HFO:er) eller andra behöriga parter kan använda våra varumärken i reklam, kampanjer, på försäljningsplatser, i försäljningsmaterial och på webbplatser. Haas fabriksförsäljningsställen (HFO:er) och behöriga tredjeparter kan endast använda varumärken i enlighet med alla eventuella avtal mellan Haas och dig, och all användning av varumärkena skall ske i enlighet med dessa riktlinjer. All användning av Haas varumärken måste alltid ske i enlighet med de lämpliga villkor som definierar relationen som har godkänts i ditt avtal med Haas.

Publikationer

Du kan använda ett Haas ordmärke i anslutning till tidskrifter, tidningar eller reklam om du efterlever följande krav:

 • Användningen återspeglar Haas och dess produkter på ett positivt sätt
 • En avisering om varumärkesattribut inkluderas i kreditsavsnittet som aviserar om Haas ägarskap till sina varumärken. Exempel: HAAS är ett registrerat varumärke som ägs och licensieras av Haas Automation, Inc.
 • Ditt namn och din logotyp visas mer framträdande än de varumärken som finns på allt tryckt material i relation till publikationen.
 • Inga varumärken får synas i publikationen eller på något material relaterat till publikationen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Haas.
 • En ansvarsfriskrivning för sponsorskap, partnerskap eller stöd från Haas, liknande följande, inkluderas i publikationen och allt annat tryckt material: [Titel] är en oberoende publikation och har inte godkänts, sponsrats eller på annat sätt accepterats av Haas.

Obehörig användning av Haas varumärken

Företag, produkt eller servicenamn

Du får inte använda eller registrera något varumärke, till en viss del eller i sin helhet, som en del av ett företagsnamn, handelsnamn, produktnamn, servicenamn eller domännamn.

Haas varumärken, logotyper och grafiska symboler

Du får inte inkludera varumärken (inklusive någon logotyp eller andra grafiska symboler, ikoner eller ändringar av dessa, som ägs av Haas) på eller i anslutning till webbsidor, produkter, förpackningar, bruksanvisningar, kampanj/reklammaterial eller för något annat syfte, förutom i enlighet med en uttrycklig varumärkeslicens från Haas, såsom ett återförsäljaravtal för Haas fabriksförsäljningsställe (HFO) eller ett annat avtal som tar upp detsamma.

Variationer, imitationer eller förkortningar

Du får inte använda en variation av varumärket (inklusive eventuella logotyper eller andra grafiska symboler, ikoner eller ändringar av dessa, som ägs av Haas) för något syfte. Du får inte använda en variation (fonetiskt motsvarande, fonetisk liknande, motsvarande på ett annat språk) imitation eller förkortning av Haas varumärken för något syfte. Exempelvis är "Haas4Sale" eller  "Haas Auto CNC" inte godtagbara.

Domännamn

Du får inte använda ett liknande eller virtuellt identiskt Haas varumärke i något domännamn.  Exempelvis godkänns inte  "Haasmachines.com" eller "Haas4Sale.com".

Haas trade dress-skydd

Du får inte använda en bild av Haas-maskiner och inte imitera den distinkta Haas trade dress (t.ex. visa dess maskiner), webbplatsdesigner, logotyper eller typsnitt. Du får inte heller använda Haas trade dress eller imitera den för din webbplats.

Slogans och taglines

Du får inte använda eller imitera någon slogan eller tagline från Haas.

Merchandise-artiklar

Du kan inte tillverka, sälja eller ge bort några merchandise-artiklar såsom T-shirts, muggar, osv. som bär Haas varumärke. Det inkluderar grafiska symboler, logotyper eller ikoner, utom då det sker med föregående skriftligt samtycke från Haas.

Sponsorskap och support

Du får inte använda något varumärke, inklusive men inte begränsat till, någon grafisk symbol, logotyp, ikon, trade dress, osv. på ett sätt som skulle kunna antyda ett samarbete eller stöd från Haas, ett sponsorskap eller support av tredjepartsprodukter eller -tjänster.

Nedsättande sätt

Du får inte använda Haas varumärken på ett nedsättande sätt.

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV "HAAS FABRIKFÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN"och "HFO:er"

Haas har utvecklat och registrerat varumärkena HAAS FABRIKFÖRSÄLJNINGSSTÄLLE och HFO för användning av dess behöriga återförsäljare.

Användning av HAAS FABRIKFÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN och HFO i enlighet med de här riktlinjerna är tillgänglig för användning av befintliga Haas fabriksförsäljningsställen, godkända återförsäljare som har skrivit under återförsäljaravtalet och i enlighet med ett licensavtal som har bifogats till ett sådant återförsäljaravtal eller annat avtal som har ingåtts mellan Haas och dig.

Alla behöriga återförsäljare på Haas fabriksförsäljningsställen måste efterleva dessa riktlinjer.

Haas förbehåller sig rätten att dra tillbaka tillståndet att använda Haas fabriksförsäljningsställe eller HFO som varumärke när som helst om användningen av varumärket för Haas fabriksförsäljningsställe eller HFO inte uppfyller kraven i dessa regler och riktlinjer, bryter mot tillämplig lag eller på annat sätt bedöms olämplig av Haas.

LÄMPLIG AVISERING OM VARUMÄRKESATTRIBUT

Distribution inom särskilda områden

 1. All användning av varumärket ska begränsas till territoriet, såsom anges i återförsäljaravtalet mellan dig och Haas. För alla produkter, all produktdokumentation eller alla andra produktkommunikationer som ska spridas i ditt område, måste du använda rätt varumärkessymbol (TM, SM, ®) första gången varumärket visas i annonstexten, broschyren eller i annat material.
 2. Haas fabriksförsäljningsställen kan inkludera en referens till deras relation till Haas som en godkänd återförsäljare i liten text i slutet av den specifika kommunikationen eller inom kreditsavsnittet i din kommunikation eller i ditt dokument. Exempel: [Infoga namnet på ditt företag] är en auktoriserad återförsäljare för Haas som ett Haas fabriksförsäljningsställe eller HFO.
 3. Inkludera ett varumärkesattribut om Haas ägarskap av varumärkena, antingen i liten text i slutet av den specifika kommunikationen eller inom kreditsavsnittet i din kommunikation eller dokumentation. Exempel: HAAS och Haas fabriksförsäljningsställe eller HFO är varumärken som har registrerats, ägs och licensieras av Haas Automation, Inc.