Regulamin


Firma Haas Automation dokłada wszelkich starań, aby wszystkie produkty Haas spełniały rygorystyczne międzynarodowe standardy, w tym CE i ETL. Wybierz jedną z poniższych kategorii, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Haas Automation szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do jej ochrony w Internecie. Chociaż informacja jest podstawą naszej zdolności do zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta, naszym najważniejszym atutem jest zaufanie naszych klientów. Dlatego troska o bezpieczeństwo danych klientów jest dla firmy Haas najwyższym priorytetem. Informacje otrzymane od użytkownika są traktowane i traktowane jako poufne informacje biznesowe do użytku wyłącznie przez firmę Haas, punkty sprzedaży fabrycznej Haas (HFO) Haas i sieć dealerów firmy Haas. Informacje do HFO przekazujemy, aby zapewnić lepszą odpowiedź na potrzeby użytkownika. Żadne informacje nie będą udostępniane stronom trzecim ani nikomu spoza grupy Haas.

Poświęć kilka minut, aby zapoznać się z pełnym oświadczeniem o ochronie prywatności (szczegóły poniżej) i zrozumieć, jak wykorzystywane są informacje i jakie środki podejmujemy, aby je chronić.

Jakie informacje zbiera Haas?

Firma Haas nie gromadzi informacji umożliwiających identyfikację dowolnego użytkownika witryny internetowej firmy Haascnc.com, z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba fizyczna świadomie je udostępni. Możesz nie podawać pewnych informacji, ale wtedy możemy nie być w stanie zrealizować żądania lub rozwiązać problemu. Firma Haas gromadzi następujące informacje: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, funkcja związana z pracą, adres, kraj, numer telefonu, adres e-mail, rodzaje używanych maszyn, rodzaje maszyn przeznaczonych do zakupu, rodzaj firmy, liczba pracowników, uwagi i pytania, a także numery seryjne i modele maszyn firmy Haas. Zawsze możesz nie podawać żądanych informacji. Niektóre wymagane pola to imię i nazwisko, adres e-mail i kraj. Informacje zebrane w ankietach internetowych pomagają nam określić, kim jest nasza baza klientów i jakie ma potrzeby. Zebranie tych danych pozwala nam zwiększyć jakość obsługi klientów.

Które działy Haas gromadzą informacje?

Informacje są gromadzone przez następujące działy firmy Haas: Sprzedaż, Serwis, Dystrybucja, Centrum Obsługi Telefonicznej i Rzecznik klienta.

Jak Haas wykorzystuje te informacje?

Firma Haas wykorzystuje informacje udostępniane przez gości naszej strony internetowej do odpowiadania na pytania, realizacji wniosków, dostarczania literatury oraz wprowadzania na rynek produktów i usług firmy Haas. Kontaktując się z nami, wyrażasz zgodę na dzielenie się wszelkimi informacjami lub komentarzami z firmą Haas, jej spółkami stowarzyszonymi i dealerami. Mogą ona zostać użyte bez żadnych ograniczeń do przetwarzania zamówień oraz ulepszania lub wprowadzania do obrotu naszych produktów i usług.

Komu firma Haas udostępnia informacje?

Firma Haas udostępnia te informacje swoim dystrybutorom, centrum telefonicznym i działom w głównej siedzibie firmy. Nie otrzymują ich żadne inne firmy ani podmioty zewnętrzne. Informacje przekazane przez użytkownika są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w momencie ich gromadzenia. Informacje o produktach i usługach firmy Haas można otrzymywać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.  Informacje nie są udostępniane innym stronom w celach drugorzędnych lub niepowiązanych. Aby dodatkowo chronić prywatność użytkowników, dostęp pracowników do tych informacji jest ograniczony. Dostęp do nich mają tylko wybrani pracownicy, którzy muszą ich użyć, aby lepiej obsłużyć klienta. Podejmujemy wszelkie kroki, aby wszystkie otrzymane informacje były tak zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem i użyciem, jak to tylko możliwe. Zawsze zachowujemy kontrolę nad poufnością informacji o naszych klientach.

Jakiego rodzaju wprowadzono procedury bezpieczeństwa?

Dane o klientach są wstępnie zapisywane w bezpiecznej bazie danych online. Przesłane dane są następnie pobierane i zapisywane w naszej sieci firmowej w firmie Haas.

Jak użytkownicy mogą poprawić nieścisłości w swoich danych?

Jeśli dane uległy zmianie lub jeśli uważasz, że firma Haas Automation ma niepoprawne informacje, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Dostęp i korzystanie z witryny internetowej firmy Haas Automation, Incorporated ("„Witryna”") (www.haascnc.com) podlega poniższym zasadom i warunkom ("„Regulamin”") oraz wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Otwieranie i przeglądanie Witryny oznacza akceptację bez ograniczeń lub zastrzeżeń Regulaminu i potwierdzenie, że wszelkie inne umowy między z Haas Automation, Incorporated są zastępowane i nie mają żadnej mocy prawnej.

Wykorzystanie mediów (obrazów) i prawa autorskie

Wszystkie media (obrazy) zawarte na tej stronie internetowej lub na serwerze FTP zostały zatwierdzone do użytku przez autoryzowanych dystrybutorów firmy Haas wyłącznie w celu promowania firmy Haas Automation, Inc. i produktów Haas. Te witryny i media (obrazy) © 2011 by Haas Automation, Inc. Używanie mediów (obrazów) firmy Haas Automation, Inc. przez podmioty inne niż autoryzowany dystrybutor Haas i bez uprzedniej zgody jest surowo zabronione. Wnioski o użycie mediów (obrazów) Haas Automation, Inc. należy przygotować na piśmie i przesłać faksem na numer 805-988-6918. Należy dołączyć czarno-białą reprezentację mediów (obrazów) firmy Haas Automation, Inc., których dotyczy wniosek, lub wymienić media (obrazy) firmy Haas Automation, Inc. według ich nazwy. Należy także opisać przeznaczenie mediów (obrazów) firmy Haas Automation, Inc. i podać nazwę strony odpowiedzialnej.

Regulamin
 1. O ile nie zaznaczono inaczej należy zakładać, że wszystko, co jest widoczne w Witrynie, jest chronione prawem autorskim i nie może być używane bez pisemnej zgody firmy Haas Automation, Incorporated (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub w opisie umieszczonym w Witrynie). Firma Haas Automation, Incorporated nie gwarantuje, ani nie oświadcza, że ​​korzystanie z materiałów wyświetlanych w Witrynie nie będzie naruszać praw osób trzecich nienależących do firmy Haas Automation, Incorporated lub z nią stowarzyszonych.
 2. Choć firma Haas Automation, Incorporated dokłada należytych starań w celu umieszczania dokładnych i aktualnych informacji w Witrynie, firma Haas Automation, Incorporated nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności. Firma Haas Automation, Incorporated nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści witryny.
 3. Korzystanie z witryny i jej przeglądanie odbywa się na własne ryzyko. Ani firma Haas Automation, Incorporated, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub karne szkody wynikłe z dostępu do Strony lub korzystania z niej. Nie ograniczając powyższego, wszystko w Witrynie jest dostarczane w formie „takie, jakie jest”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi domniemanych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie domniemanych gwarancji, więc niektóre z powyższych zastrzeżeń mogą nie mieć zastosowania. Należy sprawdzić lokalne prawo pod kątem ograniczeń lub ograniczeń dotyczących wykluczenia domniemanych gwarancji. Firma Haas Automation, Incorporated nie przyjmuje również i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wirusami komputerowymi, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inny składnik majątku wskutek otwarcia Witryny, korzystania z niej lub przeglądania jej i pobierania z niej materiałów, danych, tekstów, obrazów, wideo lub audio.
 4. Wszelkie wiadomości lub materiały przesyłane do Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie itp., są i będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone. Wszystko, co zostanie przesłane, może być używane przez firmę Haas Automation, Incorporated lub jej podmioty stowarzyszone w dowolnym celu, w tym między innymi w zakresie powielania, ujawniania, przesyłania, publikowania, rozpowszechniania i publikowania. Ponadto firma Haas Automation, Incorporated może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte we wszelkich informacjach przesyłanych do Witryny, w tym między innymi w celu opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących takie informacje.
 5. Obrazy osób lub miejsc wyświetlanych na Stronie są własnością firmy Haas Automation, Incorporated lub są używane za właściwą zgodą. Wykorzystanie tych obrazów przez kogokolwiek innego jest zabronione, chyba że zostało to jednoznacznie dopuszczone na mocy niniejszego Regulaminu lub szczególnych zezwoleń podanych w innym miejscu Witryny. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie obrazów może stanowić naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw dotyczących prywatności i reklamy oraz przepisów i ustaw dotyczących komunikacji.
 6. O ile nie zaznaczono inaczej, znaki towarowe, logo i znaki usługowe (łącznie „znaki towarowe”) wyświetlane na stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Haas Automation, Incorporated. Żadna część niniejszej Witryny nie może być interpretowana jako przyznanie, w sposób dorozumiany, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego wyświetlanego w Witrynie bez pisemnej zgody firmy Haas Automation, Incorporated lub strony trzeciej, która może być właścicielem jakichkolwiek znaków towarowych wyświetlanych w witrynie. Niewłaściwe użycie znaków handlowych wyświetlanych w Witrynie lub jakiejkolwiek innej zawartości Witryny, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest surowo zabronione. Uprzedzamy, że firma Haas Automation, Incorporated będzie agresywnie egzekwować prawa własności intelektualnej w najszerszym dopuszczalnym zakresie, w tym karnym.
 7. Firma Haas Automation, Incorporated nie dokonała przeglądu wszystkich witryn powiązanych z tą witryną (jeśli dotyczy) i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek strony umieszczonej poza Witryną ani jakiejkolwiek innej witryny odnoszącej się do tej Witryny. Umieszczanie odnośników do innych stron poza Witryną lub innych witryn odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 8. Chociaż firma Haas Automation, Incorporated może od czasu do czasu monitorować lub przeglądać dyskusje, czaty, ogłoszenia, transmisje, fora itp., które mogą pojawiać się w Witrynie, firma Haas Automation, Incorporated nie jest zobowiązana, aby to robić i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość takich miejsc, jak również za błędy, zniesławienie, pomówienie, oszczerstwo, zaniedbanie, fałsz, nieprzyzwoitość, pornografię, wulgaryzmy, niebezpieczeństwo lub niedokładność jakichkolwiek informacji zawartych w takich miejscach Witryny. Zabronione jest publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, podżegających, pornograficznych lub bluźnierczych lub materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowania, które mogłoby być uznane za przestępstwo, powodują powstanie odpowiedzialności cywilnej, lub w inny sposób naruszać jakiekolwiek prawo. Firma Haas Automation, Incorporated będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazami sądowymi wymagającymi od firmy Haas Automation, Incorporated ujawnienia tożsamości osób publikujących takie informacje lub materiały.
 9. Firma Haas Automation, Incorporated może w dowolnym momencie zmienić niniejszy Regulamin, aktualizując go. Użytkownik jest związany takimi zmianami i dlatego powinien co jakiś czas odwiedzać tę stronę w celu zapoznania się z obowiązującym w danym czasie Regulaminem, którym jest związany.

Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i znamiona handlowe są cennymi atutami firmy Haas Automation, Inc.  ("„Haas”").

Niniejsze wytyczne przeznaczone są dla punktów sprzedaży fabrycznej Haas, a także innych stron upoważnionych przez firmę Haas na mocy oddzielnej umowy do wykorzystywania znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, znamion handlowych, obrazów i/lub logo firmy Haas (zwanych łącznie dalej „znakami towarowymi”) w materiałach promocyjnych, reklamowych,w punktach sprzedaży, materiałach instruktażowych lub referencyjnych, na stronie internetowej lub w innych materiałach. Korzystanie ze znaków towarowych podlega umowom zawartym między firmą Haas a użytkownikiem („Użytkownik”).

Korzystając z Znaków towarowych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Haas jest wyłącznym właścicielem Znaków towarowych i obiecuje, że nie będzie ingerować w prawa firmy Haas do Znaków towarowych, w tym w kwestionować użycia lub rejestracji takich znaków towarowych przez firmę Haas, samodzielnie lub w połączeniu z innymi słowami, w dowolnym miejscu na świecie, oraz że nie skrzywdzi, nie nadużyje ani nie naruszy jakichkolwiek znaków towarowych Haas. Wszelka wartość pochodząca z użycia jakiejkolwiek części Znaków towarowych należy wyłącznie do firmy Haas i działa na jej rzecz. Jakiekolwiek wykorzystanie znaków towarowych do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Haas może stanowić naruszenie praw do znaków towarowych i nieuczciwą konkurencję z naruszeniem prawa federalnego i stanowego.

Używanie Znaków towarowych może zostać zabronione, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone w przynajmniej jednej umowach między firmą Haas i Użytkownikiem. Ponadto w ramach niniejszej umowy nie przyznaje się żadnych innych praw dowolnego rodzaju, z wyjątkiem ograniczonego prawa do używania, na które wyraźnie zezwala jakakolwiek inna umowa między firmą Haas a użytkownikiem. Wszelkie użycie Znaków towarowych musi być zgodne z niniejszymi Wytycznymi. Przestrzeganie tych Wytycznych pomaga firmie Haas chronić cenne prawa do znaków towarowych i wzmacniać tożsamość marki.

Autoryzowane używanie znaków towarowych Haas

Używanie

Znaki towarowe mogą być używane wyłącznie w celu identyfikacji produktów i usług firmy Haas. Użycie Znaków towarowych powinno być realizowane w formie przydawkowej, a nie rzeczownikowej. Na przykład „kup maszynę CNC firmy Haas”, a nie „kup Haasa” Nie wolno tworzyć liczby mnogiej ze Znaków towarowych ani używać ich w dopełniaczu. Nie wolno skracać Znaku towarowego ani dołączać do niego innych słów, symboli, cyfr lub znaków towarowych, które nie należą do Haas. Należy zapewnić poprawną pisownię znaków towarowych i oznaczać znaki towarowe symbolem ®, jeśli jest to właściwe i zgodnie z niniejszymi wytycznymi. Znaki towarowe powinny być odróżniane od innych słów w druku, na stronie internetowej, w reklamie wideo, na opakowaniu lub w innej reklamie. Można to osiągnąć za pomocą odpowiedniego symbolu znaku towarowego (omówionego poniżej). Można to również osiągnąć na przykład umieszczając Znaki towarowe w formie stylizowanej lub z użyciem wielkich liter, umieszczając Znaki towarowe w cudzysłowach lub używając pogrubienia lub kursywy.

Reklama, promocje, punkt sprzedaży, materiały sprzedażowe i korzystanie z witryny

Tylko firma Haas i punkty sprzedaży fabrycznej Haas lub inne upoważnione strony mogą używać Znaków handlowych w reklamach, promocjach, punktach sprzedaży, materiałach sprzedażowych i witrynach internetowych. Punkty sprzedaży fabrycznej Haas oraz upoważnione strony trzecie mogą wykorzystywać Znaki towarowe tylko zgodnie z postanowieniami umów zawartych między firmą Haas i Użytkownikiem, a każde użycie Znaków towarowych musi być zgodne z niniejszymi Wytycznymi. Każde użycie Znaków towarowych musi być zawsze realizowane łącznie z umieszczeniem odpowiednich warunków określających związek autoryzowany przez umowę Użytkownika z firmą Haas.

Publikacje

Można używać znaku słownego Haas w czasopismach, periodykach lub reklamach pod warunkiem, że zostaną spełnione następujące wymagania:

 • Zastosowanie stawia firmę Haas i jej produkty w korzystnym świetle
 • Podano informację o własności znaku handlowego oraz poinformowano o posiadaniu przez Haas właściwych Znaków towarowych. Na przykład: HAAS jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością firmy Haas Automation, Inc. i używanym na mocy licencji.
 • Nazwa i logo podmiotu Użytkownika na wszystkich materiałach drukowanych związanych z publikacją ą bardziej widoczne niż Znaki handlowe.
 • Żaden Znak towarowy nie może być umieszczony w publikacji lub jakichkolwiek materiałach związanych z publikacją bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Haas.
 • W publikacji i wszelkich innych związanych z nią materiałach drukowanych zawarte zostało oficjalne oświadczenie wyłączające sponsorowanie, patronat, przynależność lub zatwierdzenie przez firmę Haas, podobne do zamieszczonego poniżej: [Tytuł] to niezależna publikacja, która nie była autoryzowana, sponsorowana ani w żaden inny sposób zatwierdzona przez firmę Haas.

Nieautoryzowane używanie znaków towarowych Haas

Nazwa firmy, produktu lub usługi

Nie można używać ani rejestrować, w całości lub w części, żadnych Znaków towarowych jako części nazwy firmy Użytkownika, nazwy handlowej, nazwy produktu, nazwy usługi lub nazwy domeny.

Znaki towarowe, logo i symbole graficzne firmy Haas

Zabrania się wykorzystywania znaków towarowych (w tym logo lub innych symboli graficznych, ikon lub ich wariantów, będących własnością firmy Haas) na stronach internetowych, produktach, opakowaniach, instrukcjach obsługi, materiałach promocyjnych/reklamowych lub w związku z nimi, a także w żadnym innym celu, z wyjątkiem wykorzystania ich w ramach wyraźnej pisemnej licencji na znaki towarowe udzielonej przez firmę Haas, takiej jak umowa dealerska firmy Haas na punkt sprzedaży fabrycznej Haas, umowa licencyjna lub inna umowa, która zawiera odpowiednie postanowienia.

Zmiany, pochodne lub skróty

Zabrania się wykorzystywania wariantów znaków towarowych (w tym logo lub innych symboli graficznych, ikon lub ich wariantów, będących własnością firmy Haas) do jakichkolwiek celów. Użytkownik nie może w żadnym celu używać zmian, ekwiwalentów fonetycznych, ekwiwalentów językowych, pochodnych ani skrótów znaków towarowych firmy Haas. Nazwy takie jak „Haas4Sale” lub „Haas Auto CNC” są niedozwolone.

Nazwy domen

W żadnej nazwie domeny nie można używać słowa identycznego lub prawie identycznego wobec Znaku towarowego Haas. Nazwy takie jak „Haasmachines.com lub „Haas4Sale.com” są niedozwolone.

Znamiona handlowe Haas

Nie wolno używać wizerunku maszyny firmy Haas ani naśladować charakterystycznego znamiona handlowego firmy Haas (na przykład wyglądu maszyn) ani kopiować wyglądu strony internetowej, logo lub krojów pisma. Nie wolni używać znamion handlowych firmy Haas ani naśladować ich na własnej witrynie.

Slogany i hasła

Nie wolno używać ani naśladować żadnych sloganów ani haseł firmy Haas.

Przedmioty marketingowe

Nie wolno używać wytwarzać, sprzedawać ani rozdawać żadnych przedmiotów marketingowych, takich jak koszulki, kubki itp. noszących jakiekolwiek Znaki towarowe, w tym symbole graficzne, logo lub ikony, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Haas.

Wsparcie lub sponsoring

Nie wolno używać Znaków towarowych, w tym między innymi symboli graficznych, logo, ikon, sukienek firmowych itp. W sposób, który oznaczałby przynależność firmy Haas do lub zachęcanie do sponsorowania lub wsparcia produktu innej firmy. lub usługi.

Dyskredytujący sposób

Nie wolno używać znaków towarowych w dyskredytujący sposób.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA NAZW „HAAS FACTORY OUTLET” ORAZ „HFO”

Firma Haas opracowała i zarejestrowała znaki HAAS FACTORY OUTLET i HFO w celu użytku przez autoryzowanych dealerów.

Zgodnie z niniejszymi wytycznymi korzystanie ze znaków HAAS FACTORY OUTLET i HFO jest możliwe przez autoryzowanych dealerów Haas Factory Outlet firmy Haas, którzy podpisali Umowę dealerską, oraz zgodnie z umową licencyjną zawartą w takiej Umowie dealerskiej lub innej umowie zawartej między firmą Haas a Użytkownikiem.

Wszyscy autoryzowani dealerzy w punktach sprzedaży fabrycznej Haas muszą przestrzegać niniejszych wytycznych.

Firma Haas zastrzega prawo do cofnięcia zgody na używanie znaków HAAS FACTORY OUTLET i HFO w dowolnym czasie, jeśli znak HAAS FACTORY OUTLET lub HFO będzie używany niezgodne z niniejszymi wytycznymi, zostanie naruszone obowiązujące prawo lub w inny sposób zostanie uznane za niewłaściwe przez firmę Haas.

OŚWIADCZENIE O WŁAŚCIWYM OZNACZENIU ZNAKU TOWAROWEGO

Dystrybucja w określonych obszarach

 1. Wszelkie wykorzystanie Znaków towarowych powinno być ograniczone do Terytorium ustalonego w Umowie dealerskiej zawartej między Użytkownikiem i firmą Haas. W przypadku wszystkich produktów, dokumentacji produktów lub innych informacji o produktach, które będą rozpowszechniane na Terytorium Użytkownika, przy pierwszym pojawieniu się Znaku towarowego w tekście reklamy, broszury lub innego materiału należy użyć odpowiedniego symbolu znaku towarowego (TM, SM, ®).
 2. Punkty sprzedaży fabrycznej Haas mogą umieścić odniesienie do zawartej relacji z firmą Haas w roli autoryzowanego dystrybutora drobnym drukiem na końcu komunikatu lub w sekcji uznań komunikatu lub dokumentacji. Na przykład: [Nazwa firmy] jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Haas jako fabryczny salon sprzedaży firmy Haas.
 3. Można umieścić odniesienie do zawartej relacji z firmą Haas drobnym drukiem na końcu komunikatu lub w sekcji uznań komunikatu lub dokumentacji. Na przykład: Marki HAAS i HAAS FACTORY OUTLET są zarejestrowanymi znakami towarowymi będącymi własnością firmy Haas Automation, Inc. i używanym na mocy licencji.