Smluvní podmínky


Haas Automation velmi usiluje o to, aby všechny produkty Haas splňovaly přísné mezinárodní standardy, včetně CE a ETL. Vyberte si jednu z níže uvedených kategorií a zobrazí se více informací.

Společnost Haas Automation respektuje vaše soukromí a je odhodlána chránit i vaše soukromí on-line. Přestože informace představují základ naší schopnosti poskytovat vynikající zákaznický servis, naším nejdůležitějším aktivem je důvěra našich zákazníků. A proto je zabezpečení informací o zákaznících ve společnosti Haas nejvyšší prioritou. Informace, které od vás obdržíme, jsou považovány za důvěrné a je s nimi zacházeno jako s důvěrnými obchodními informacemi, které smí používat pouze společnost Haas, podnikové prodejny Haas a síť dodavatelů Haas. Informace poskytujeme našim podnikovým prodejnám Haas, aby mohly lépe reagovat na vaše potřeby. Informace však nikdy nesdílíme s třetími stranami ani s nikým mimo skupinu Haas.

Věnujte prosím několik minut přečtení celého prohlášení o ochraně osobních údajů ("podrobnosti" jsou uvedeny níže), abyste porozuměli způsobu, jak jsou informace používány, a dozvěděli se, jaká opatření jsme zavedli na ochranu vašich osobních údajů.

Jaké informace společnost Haas shromažďuje?

Společnost Haas neshromažďuje žádné osobní identifikační údaje o jednotlivých uživatelích webové stránky Haascnc.com, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje jednotlivcem vědomě poskytnuty. Nemusíte uvádět některé informace, nicméně potom vám možná nebudeme moci pomoct s vaším požadavkem nebo problémem. Společnost Haas shromažďuje následující údaje: jméno, název společnosti, pozice, pracovní funkce, adresa, země, telefonní číslo, e-mailová adresa, typy používaných strojů, typy strojů, jejichž koupě je zvažována, typ společnosti, počet zaměstnanců, připomínky a dotazy a rovněž sériová čísla a modely strojů Haas. Vždy máte možnost neuvádět námi požadované informace. Mezi povinná pole mohou patřit vaše jméno, e-mailová adresa a země. Informace shromažďované prostřednictvím online dotazníků nám pomáhají specifikovat naši zákaznickou základnu a její potřeby. Na základě analýz těchto údajů můžeme pracovat na zlepšování zkušeností zákazníků s naší společností.

Která oddělení ve společnosti Haas shromažďují informace?

Následující oddělení ve společnosti Haas shromažďují informace: prodejní oddělení, servisní oddělení, distributoři, call centrum a poskytovatelé služeb zákazníkům (Customer Advocate).

Jakým způsobem společnost Haas používá informace?

Společnost Haas používá informace poskytnuté návštěvníky naší webové stránky k odpovídání na dotazy, dále k plnění požadavků, poskytování dokumentace a k obchodování produktů a služeb Haas. Tím, že nás kontaktujete, souhlasíte, že jakékoli vámi poskytnuté informace nebo komentáře mohou být sdíleny mezi společností Haas, jejími přidruženými společnostmi a dodavateli a že mohou být bez omezení používány ke zpracovávání objednávek zákazníků a ke zlepšování nebo obchodování našich produktů a služeb.

S kým společnost Haas sdílí informace?

Společnost Haas sdílí informace se svými distributory, call centrem a odděleními v ústředí společnosti. Informace neposkytujeme žádným jiným společnostem ani třetím stranám. Informace, které nám poskytnete, jsou používány pouze pro určený účel, uvedený v době shromažďování informací. Aktualizace o produktech a službách Haas můžete dostávat poštou a e-mailem.  Informace nesdílíme s třetími stranami pro sekundární nebo nesouvisející účely. Abychom ještě více chránili vaše soukromí, přístup zaměstnanců k informacím je omezen. Tyto informace smí prohlížet pouze vybraní zaměstnanci, kteří je bezpodmínečně potřebují použít k tomu, aby vám mohli poskytnout lepší služby. Podnikáme opatření, abychom zajistili maximální ochranu všech informací obdržených online před neoprávněným přístupem a použitím. Zachování důvěrnosti informací od našich zákazníků bude pod stálou kontrolou.

Jaké druhy bezpečnostních opatření jsou zavedeny?

Přechodně uchováváme informace zákazníků online, v zabezpečené databázi. Poskytnuté informace jsou následně staženy a uchovávány v naší podnikové síti Haas.

Jak mohou uživatelé opravit nepřesnosti ve svých údajích?

Pokud došlo ke změně vašich údajů nebo máte pocit, že má společnost Haas Automation nesprávné údaje, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected].

Váš přístup a používání webové stránky Haas Automation, Incorporated, („Stránka“) (www.haascnc.com) podléhá následujícím smluvním podmínkám („Smluvní podmínky“) a platným právním předpisům. Přístupem a procházením Stránky přijímáte bez omezení Smluvní podmínky a souhlasíte, že jakékoli jiné smlouvy mezi vámi a společností Haas Automation, Incorporated jsou tímto nahrazeny a pozbývají platnosti nebo účinnosti.

Používání médií (obrázků) a autorské právo

Všechna média (obrázky) obsažená na této webové/ftp stránce jsou schválena pro použití autorizovanými dodavateli Haas pouze k propagaci společnosti Haas Automation, Inc. a produktů Haas. Na tyto stránky a média (obrázky) se vztahuje autorské právo © 2011 společnosti Haas Automation, Inc. Používání médií (obrázků) společnosti Haas Automation, Inc. jinými uživateli než autorizovanými dodavateli Haas, je bez předchozího povolení přísně zakázáno. Písemné žádosti o používání médií (obrázků) společnosti Haas Automation, Inc. je nutné zasílat faxem na číslo 805-988-6918. K žádosti přiložte černobílou kopii médií (obrázků) společnosti Haas Automation, Inc., které požadujete, nebo přiložte jmenovitý seznam médií (obrázků) společnosti Haas Automation, Inc. Musíte popsat zamýšlené použití médií (obrázků) společnosti Haas Automation, Inc. a uvést název odpovědné strany.

Smluvní podmínky
 1. Není-li uvedeno jinak, měli byste předpokládat, že na všechno, co uvidíte nebo co si přečtete na Stránce, se vztahuje autorské právo a nesmí se používat bez písemného svolení společnosti Haas Automation, Incorporated, pokud není uvedeno jinak v těchto Smluvních podmínkách nebo v textu na Stránce. Haas Automation, Incorporated neprohlašuje ani nezaručuje, že vaše používání materiálů zobrazených na Stránce nebude porušovat práva třetích stran, nevlastněných nebo nepřidružených ke společnosti Haas Automation, Incorporated.
 2. Přestože se společnost Haas Automation, Incorporated přiměřeně snaží, aby informace uvedené na Stránce byly přesné a aktuální, Haas Automation, Incorporated nijak nezaručuje jejich přesnost. Společnost Haas Automation, Incorporated nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu na Stránce.
 3. Stránku používáte a procházíte na své vlastní riziko. Ani společnost Haas Automation, Incorporated, ani žádná jiná strana podílející se na vytváření, produkování nebo poskytování Stránky neponese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo trestní škody vzniklé v důsledku vašeho přístupu na Stránku nebo jejího používání. Bez omezení výše uvedeného, se všechno na této Stránce poskytuje „tak, jak je“, bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo implikované, mimo jiné včetně implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení práv. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení implikovaných záruk, proto se vás některá z výše uvedených vyloučení nemusejí týkat. Ověřte si vaše místní právní předpisy, pokud jde o omezení týkající se vyloučení implikovaných záruk. Společnost Haas Automation, Incorporated dále předpokládá, že neponese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku počítačových virů, které mohou napadnout vaše počítačové zařízení nebo jiné vlastnictví následkem vašeho přístupu, používání nebo procházení Stránky anebo stahování materiálů, dat, textu, obrázků, videa nebo zvuku ze Stránky.
 4. Jakákoli komunikace nebo materiály, které odešlete na Stránku elektronickou poštou nebo jiným způsobem, včetně jakýchkoli dat, dotazů, připomínek, návrhů apod., budou považovány za nedůvěrné a nechráněné. Všechno, co odešlete nebo publikujete, může společnost Haas Automation, Incorporated nebo její pobočky použít k libovolným účelům, mimo jiné včetně reprodukce, zveřejnění, přenosu, publikace, vysílání a odeslání. Společnost Haas Automation, Incorporated dále může volně používat jakékoli nápady, koncepty, odborné znalosti nebo techniky obsažené v komunikacích odeslaných na Stránku k jakýmkoli účelům, mimo jiné včetně vývoje, výroby a marketingových produktů s využitím těchto informací.
 5. Obrázky osob nebo míst zobrazené na Stránce jsou buď majetkem společnosti Haas Automation, Incorporated, nebo jsou používány s jejím svolením. Používání těchto obrázků vámi nebo jinými osobami, které jste zplnomocnili, je zakázáno, pokud to není výslovně povoleno v těchto Smluvních podmínkách nebo v konkrétním povolení uvedeném jinde na Stránce. Neoprávněné použití obrázků může porušovat zákony o autorském právu, zákony o obchodní značce, zákony na ochranu soukromí a publicity a komunikační nařízení/zákony.
 6. Pokud není uvedeno jinak, obchodní značky, loga a servisní značky (souhrnně jako „Obchodní značky“) zobrazené na Stránce jsou registrované Obchodní značky společnosti Haas Automation, Incorporated. Nic z toho, co je obsaženo na této Stránce, nelze interpretovat (ať již na základě implikace, vyloučení či jinak) jako udělení licence nebo práva na používání Obchodních značek uváděných na Stránce bez písemného povolení společnosti Haas Automation, Incorporated nebo příslušné třetí strany, která může vlastnit Obchodní značky zobrazené na Stránce. Zneužití Obchodních značek zobrazených na Stránce nebo jiného obsahu na Stránce, s výjimkou případů uvedených v těchto Smluvních podmínkách, je přísně zakázáno. Upozorňujeme vás, že společnost Haas Automation, Incorporated bude aktivně prosazovat svá práva duševního vlastnictví do maximální míry povolené zákonem, včetně uplatňování trestního stíhání.
 7. Společnost Haas Automation, Incorporated nekontrolovala všechny stránky odkazované z této Stránky (pokud existují) a nenese žádnou odpovědnost za obsahy externích stránek a jiných stránek odkazovaných na této Stránce. Přechod na jiné externí stránky je na vaše vlastní riziko.
 8. Přestože společnost Haas Automation, Incorporated může čas od času monitorovat nebo kontrolovat diskuze, chaty, příspěvky, přenosy, informační nástěnky apod., které se mohou objevit na Stránce, Haas Automation, Incorporated není povinna toto provádět a nenese žádnou odpovědnost za obsah v těchto částech a ani za žádné chyby, pomluvy, urážky, hanobení, opomenutí, nepravdy, obscénnosti, pornografii, nadávky, nebezpečí nebo nepřesné údaje obsažené v těchto částech Stránky. Je zakázáno umisťovat nebo přenášet nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, obscénní, pohoršující, pobuřující, pornografické nebo znesvěcující materiály nebo jakýkoli materiál, který by mohl představovat nebo podporovat chování, jež by mohlo být považováno za trestný čin, vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat zákon. Společnost Haas Automation, Incorporated bude plně spolupracovat s donucovacími orgány nebo bude respektovat soudní příkazy, pokud budou po společnosti Haas Automation, Incorporated požadovat nebo jí nařídí zveřejnit identitu osoby, která odeslala takové informace nebo materiály.
 9. Společnost Haas Automation, Incorporated může kdykoli upravit tyto Smluvní podmínky formou aktualizace jejich zveřejněného znění. Tyto úpravy jsou pro vás závazné, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku a kontrolovat aktuální podobu Smluvních podmínek, kterými se musíte řídit.

Obchodní značky, servisní značky, obchodní názvy a průmyslový vzor produktů patří mezi cenná aktiva společnosti Haas Automation, Inc. („společnost Haas“).

Tyto pokyny platí pro podnikové prodejny Haas i pro ostatní strany oprávněné společností Haas prostřednictvím samostatné smlouvy, které chtějí používat obchodní značky, servisní značky, obchodní názvy, průmyslový vzor produktů, obrázky a/nebo loga společnosti Haas (dále souhrnně jako „Obchodní značky“) v propagačních, reklamních, prodejních, instruktážních nebo referenčních materiálech, na webové stránce nebo v jiných materiálech. Veškeré používání Obchodních značek se řídí smlouvami uzavřenými mezi společností Haas a uživatelem („Vy“) v souladu s těmito pokyny.

Používáním Obchodních značek berete na vědomí, že je společnost Haas jejich výhradním vlastníkem a zavazujete se, že nebudete porušovat práva společnosti Haas týkající se těchto Obchodních značek, včetně zpochybňování používání, registrace nebo žádostí o registraci těchto Obchodních značek ze strany společnosti Haas, samostatně nebo ve spojení s jinými slovy, kdekoli na světě, a že nebudete škodit, zneužívat nebo diskreditovat žádné Obchodní značky Haas. Dobrá pověst odvozená z používání jakékoli části Obchodních značek přispívá výhradně ku prospěchu společnosti Haas a jí také náleží. Jakékoli použití Obchodních značek pro komerční účely bez předchozího písemného svolení nebo souhlasu společnosti Haas může představovat porušení Obchodní značky a nekalou hospodářskou soutěž v rozporu s federálními a státními zákony.

Používání Obchodních značek může být zakázáno, pokud není výslovně povoleno v jedné nebo více smlouvách uzavřených mezi společností Haas a vámi. Kromě omezeného práva na používání, které je výslovně povoleno v ostatních smlouvách mezi společností Haas a vámi, nejsou udělena žádná další práva jakéhokoli druhu. Veškeré používání Obchodních značek musí být v souladu s těmito Pokyny. Dodržováním těchto Pokynů pomáháte společnosti Haas chránit její práva na cenné obchodní značky a posilovat identitu její značky.

Oprávněné používání Obchodních značek Haas

Používání

Obchodní značky se smí používat pouze k identifikaci produktů a služeb společnosti Haas. Obchodní značky by se měly používat ve formě přídavných jmen, nikoli podstatných jmen. Například „koupit stroj s řízením CNC Haas“, ne „koupit Haas“. Nepřevádějte Obchodní značky do množného čísla a ani je nepoužívejte v přivlastňovací formě. Nezkracujte žádnou Obchodní značku a ani ji nespojujte s jinými slovy, symboly, čísly nebo obchodními značkami, které nepatří společnosti Haas. Vždy zajistěte správnost pravopisu Obchodních značek a označte Obchodní značky symbolem ®, pokud je to zapotřebí a v souladu s těmito Pokyny. V tištěné podobě by se Obchodní značky měly odlišovat od ostatních slov, ať už jde o Obchodní značky v tištěných dokumentech, na webové stránce, ve video reklamě, na obalu nebo v jiné reklamě. Obchodní značky můžete odlišit od sousedních slov pomocí správného symbolu obchodní značky (viz níže). Obchodní značky můžete dále odlišit například zobrazením Obchodních značek stylizovanými nebo velkými písmeny, vložením Obchodních značek do uvozovek nebo použitím tučného či kurzivního písma.

Používání reklamních, propagačních a prodejních materiálů a webových stránek

Pouze společnost Haas a její podnikové prodejny Haas nebo jiné oprávněné strany mohou používat Obchodní značky v reklamních, propagačních a prodejních materiálech a na webových stránkách. Podnikové prodejny Haas a oprávněné třetí strany mohou používat Obchodní značky pouze v souladu s příslušnými smlouvami uzavřenými mezi společností Haas a Vámi, přičemž veškeré používání Obchodních značek se řídí těmito Pokyny. Veškeré používání Obchodních značek musí být vždy v souladu s příslušnými podmínkami, které definují vztah vymezený smlouvou mezi společností Haas a Vámi.

Publikace

Slovní značku Haas můžete používat ve spojení s časopisy, periodiky nebo reklamou, které poskytujete, při splnění těchto požadavků:

 • Vyjadřování se o společnosti Haas a jejích produktech v příznivém smyslu
 • V článku je obsažen symbol obchodní značky a upozornění na vlastnictví Obchodních značek společností Haas. Například: HAAS je registrovaná obchodní značka vlastněná a licencovaná společností Haas Automation, Inc.
 • Váš název a logo budou zobrazeny výrazněji než Obchodní značky na všech tištěných materiálech týkajících se publikace.
 • Bez písemného svolení společnosti Haas se žádné Obchodní značky neobjeví v publikaci nebo jiných materiálech souvisejících s publikací.
 • V publikaci a všech ostatních souvisejících tištěných materiálech bude uvedeno zřeknutí se práv, pokud jde o sponzorství, členství nebo schválení ze strany společnosti Haas; viz např. vzor níže: [Název] je nezávislá publikace, která nebyla autorizována, sponzorována ani jinak schválena společností Haas.

Neoprávněné používání obchodních značek Haas

Název společnosti, produktu nebo služby

Nesmíte používat nebo registrovat, ani jako celek, ani jako část, žádné Obchodní značky jako součást názvu společnosti, názvu produktu, názvu služby nebo názvu domény.

Obchodní značky, loga a grafické symboly společnosti Haas

Nesmíte používat Obchodní značky (včetně log nebo jiných grafických symbolů, ikon nebo jejich odvozenin, které vlastní společnost Haas) na webových stránkách, produktech, obalech, příručkách, propagačních/reklamních materiálech nebo ve spojení s nimi nebo pro jiné účely, pokud nemáte výslovnou písemnou licenci na obchodní značky od společnosti Haas, například dodavatelskou smlouvu s podnikovou prodejnou Haas, licenční smlouvu nebo jinou smlouvu se stejným obsahem.

Obměny, napodobení nebo zkrácení

Nesmíte používat obměněnou podobu Obchodních značek (včetně log nebo jiných grafických symbolů, ikon nebo jejich odvozenin, které vlastní společnost Haas) pro žádné účely. Nesmíte používat obměněnou podobu, fonetický ekvivalent, foneticky obdobnou podobu, ekvivalent v cizím jazyce, napodobeniny nebo zkrácení Obchodních značek společnosti Haas pro žádné účely. Nejsou přípustné například tyto formy: „Haas4Sale“ nebo „Haas Auto CNC“.

Názvy domén

Nesmíte používat identické nebo prakticky identické Obchodní značky společnosti Haas v názvu domény.  Není například možné použít „Haasmachines.com“ nebo „Haas4Sale.Com“.

Průmyslový vzor produktů Haas

Nesmíte používat obrázky strojů Haas a nesmíte napodobovat charakteristický vzhled produktů Haas (např. vzhled strojů Haas) nebo podobu webových stránek, log či typů písma. Na Vaší webové stránce nesmíte používat ani napodobovat vzhled produktů Haas.

Slogany a označení

Nesmíte používat ani napodobovat slogany a označení společnosti Haas.

Výrobky určené k podpoře prodeje

Nesmíte vyrábět, prodávat nebo rozdávat výrobky určené k podpoře prodeje, jako jsou trička, hrníčky apod., nesoucí Obchodní značky, včetně grafických symbolů, log nebo ikon, pokud nemáte předchozí písemné svolení společnosti Haas.

Doporučení nebo sponzorování

Nesmíte používat Obchodní značky, mimo jiné včetně grafických symbolů, log, ikon, průmyslového vzoru produktů apod., způsobem navozujícím dojem, že společnost Haas se podílí, doporučuje, sponzoruje nebo podporuje produkt či službu třetí strany.

Hanlivé zacházení

Obchodní značky nesmíte používat hanlivým způsobem.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAČEK „HAAS FACTORY OUTLET“ A „HFO“

Společnost Haas vytvořila a zaregistrovala značky HAAS FACTORY OUTLET (PODNIKOVÁ PRODEJNA HAAS) a HFO pro používání svými autorizovanými prodejci.

Používání značek HAAS FACTORY OUTLET (PODNIKOVÁ PRODEJNA HAAS) a HFO je, v souladu s těmito pokyny, dostupné pro stávající autorizované prodejce HFO, kteří podepsali zprostředkovatelskou smlouvu, a na základě licenční smlouvy, která je součástí této zprostředkovatelské smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi společností Haas a Vámi.

Všichni autorizovaní prodejci HFO musí dodržovat tyto Pokyny.

Společnost Haas si vyhrazuje právo kdykoli odejmout povolení používat značky HAAS FACTORY OUTLET a HFO, pokud bude používání těchto značek v rozporu s těmito Pokyny, bude porušovat platné zákony nebo jej společnost Haas bude považovat za jinak nevhodné.

PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNÉM PŘIŘAZENÍ OBCHODNÍCH ZNAČEK

Distribuce v určitých oblastech

 1. Veškeré používání Obchodních značek je teritoriálně vymezeno ustanoveními zprostředkovatelské smlouvy mezi společností Haas a Vámi. U všech produktů, produktových dokumentací nebo jiných produktových komunikací, které budou distribuovány ve Vašem teritoriu, musíte používat odpovídající symbol ochranné značky (TM, SM, ®) při prvním uvedení Obchodní značky v textu brožury, reklamního nebo jiného materiálu.
 2. Podnikové prodejny Haas mohou jako autorizovaný prodejce zahrnout odkaz na vazby se společností Haas, a to malým písmem na konci určitého sdělení nebo v informativní části sdělení či dokumentace. Například: [Vložte název vaší společnosti] je autorizovaný prodejce společnosti Haas, mající funkci firemní prodejny Haas (HFO).
 3. Zahrňte do sdělení upozornění na vlastnictví Obchodních značek společností Haas, buď malým písmem na konci určitého sdělení, anebo v informativní části sdělení či dokumentace. Například: HAAS a HAAS FACTORY OUTLET jsou registrované obchodní značky vlastněné a licencované společností Haas Automation, Inc.